Loading Events

JELGAVAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS BRAZĪLIJAS DŽIU-DŽITSĀ “JELGAVA OPEN” 2024

April 06, 2024

JELGAVAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS BRAZĪLIJAS DŽIU-DŽITSĀ “JELGAVA OPEN” 2024

JELGAVA OPEN 2024 (GI)

2024.GADA NOLIKUMS JELGAVAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS BRAZĪLIJAS DŽIU-DŽITSĀ “JELGAVA OPEN” 2024

MĒRĶIS: Veicināt audzēkņu izpratni par sportu, par tā ietekmi uz organisma attīstību; informēt jauniešus par veselīgām (ar sportu un fiziskajām aktivitātēm saistītām) brīvā laika pavadīšanas iespējām; informēt sabiedrību par Brazīliešu džiu-džitsu kā sporta veidu; noskaidrot spēcīgākos cīkstoņus.

VADĪBA: Sacensības organizē biedrība “BJJ Jelgava” sadarbībā ar Jelgavas Sporta servisa centru un Latvijas sporta cīņas Federaciju.

Sacensību galvenais tiesnesis — Aleksandrs Šmeļovs, sacensību sekretārs — Pavels Kudrovs.

VIETA UN LAIKS: Sacensības notiks 2024. gada. 6. aprilī Jelgavā, Mātera ielā 44a (Jelgavas Sporta hallē), LV-3001. Dalībnieku svēršanās notiks 6. aprilī sacensību norises vietā no plkst. 8.00 līdz plkst. 9.00. Sacensību sākums plkst. 10.00. Dalībnieku izloze pēc programmas “smoothcomp” aprēķina. Komandu pārstāvju un tiesnešu sanāksme notiks 6. aprilī plkst. 9.00-10.00 sacensību vietā.

DALĪBNIEKI: Sacensībās var piedalīties LR pilsoņi(-nes) un pastāvīgie iedzīvotāji(-jas), kā arī citu valstu pilsoņi(-nes). Svara kategorijas un vecuma kategorijas gan bērniem, gan pieaugušajiem — pēc IBJJF noteikumiem (sveršanās notiek ar GI). Svēršanās laikā sportistam jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte.

DALĪBAS MAKSA: Līdz 12. martam: bērniem un jauniešiem – 25 EUR, pieaugušajiem – 30 EUR. No 12. marta līdz 31. martam: bērniem un jauniešiem – 30 EUR, pieaugušajiem – 35 EUR. – konts: AS “SWEDBANK” BJJ JELGAVA LV23HABA0551054743008 – maksājuma mērķis: Dalības maksa (dalībnieka/dalībnieces vārds un uzvārds)

NOTEIKUMI: Sacensības notiek saskaņā ar IBJJF starptautiskajiem cīņas noteikumiem

(https://www.grapplearts.com/wp-content/uploads/2019/09/IBJJF-Rules-Version-4.pdf).

APBALVOŠANA: Individuālajā vērtējumā pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām.

DROŠĪBA: Sacensību organizators nodrošina pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu sacensību laikā un nenes atbildību par pārējiem ārstēšanas izdevumiem. Sacensību organizators nodrošina sanitārā protokola ievērošanu sacensību vietā.

UZMANĪBU! KATEGORIJAS VAR TIKT APVIENOTAS (TIKAI ZEMA DALĪBNIEKU SKAITA GADĪJUMĀ)

JELGAVA OPEN 2024 (GI)

REGULATIONS FOR THE BRAZILIAN JIU-JITSU GI CHAMPIONSHIP “JELGAVA OPEN 2024”

GOAL: To encourage students’ to learn more about sports and their impact on the development of the human body. To inform the school youth about healthy (sports and physical activity related) leisure opportunities. To inform the public about Brazilian Jiu-Jitsu as a sport. To find out the strongest wrestlers.

MANAGEMENT: The competition is organized by the association “BJJ Jelgava” in cooperation with the Jelgava Sports Service Center and the Latvian Wrestling sport Federation.

The main referee of the competition is Aleksandrs Šmeļovs, and the competition secretary is Pavels Kudrovs.

PLACE AND TIME: The competition will be held on April 6, 2024, in Jelgava, Matera Street 44a (Jelgava Sports Hall), LV-3001. The participants’ weigh-in will take place on April 6, 2024 at the competition venue from 8:00 a.m. to 9:00 a.m., competition starts at 10.00 a.m. The draw of participants is calculated by the weighing program “smoothcomp”. The meeting of team representatives and judges will be held on April 6 at 9.00-10.00 a.m. at the competition venue.

PARTICIPANTS: Citizens and permanent residents of the Republic of Latvia, as well as citizens of other countries, may participate in the competition. Weight and age categories, both for children and adults: according to IBJJF rules (weigh-in is by GI). During the weigh-in, the athlete must present a valid identity document – passport or ID card.

PARTICIPATION FEE: until March 12, 25 EUR for children and young people and 30 EUR for adults. From March 12 to March 31 – 30 EUR for children and young people and 35 EUR for adults.

– bank account: AS “SWEDBANK” BJJ JELGAVA LV23HABA0551054743008

– payment object: Participation fee (name and surname of the participant)

RULES: The competition is held in accordance with the IBJJF International Fighting Rules.

AWARDS: In the individual ranking, the winners of the first three places will be awarded with medals.

SAFETY: The organizer of the competition ensures the provision of first aid during the competition and shall not bear responsibility for other medical expenses. The organizer of the competition ensures compliance with the sanitary protocol at the competition venue.

ATTENTION: In case of low number of participants, categories may be combined.

Share This Event

  • This event has passed.

Details

Date:
Saturday, April 6
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://smoothcomp.com/en/event/15938

Venue

Jelgavas sporta halle
Mātera iela 44A
Jelgava, Latvia
+ Google Map